Yhdistyksen säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA TOIMIALUE

1§ Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja toimialueena on Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi lähiseutuineen.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on Autismi- ja Aspergerliitto ry:n jäsenyhdistyksenä edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. tukee jäsentensä elämänolosuhteiden parantamista.

2. tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä olojen parantamiseksi

3. edistää autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä järjestäytymistä.

4. toimii toimialueellaan yhdyssiteenä autismin kirjoon liittyvässä työssä.

5. toimii autismin kirjon henkilöiden ja omaisten edunvalvojana

6. tukee ja järjestää autismin kirjoon liittyvää koulutusta

7. tukee ja järjestää autismin kirjoon liittyvää kuntoutusta ja asumispalveluja.

8. tiedottaa toimialueellaan autismin kirjosta.

TOIMINNAN TUKEMINEN

4§ Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista, kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja rahankeräyksiä toimialueellaan. Yhdistys voi myös harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

JÄSENET

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen 2§:ssä ilmenevän tarkoituksen toteuttamista. Lisäjäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen, lisäjäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Kunniajäsenyyden myöntää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

6§ Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

7§ Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa rekisteröimättömiä osastoja ja kerhoja, joiden toimintaohjeet hallitus hyväksyy.

8§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan kun se on käsitelty hallituksen kokouksessa. Aika ei saa olla yhtä vuotta pitempi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä tai jonka toiminta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen katsotaan eronneeksi jos hän jättää yhden kalenterivuoden jäsenmaksun maksamatta. Eroamispäätöksestä voi jäsen valittaa vuosikokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Valitus on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa sääntömääräisessä kokouksessa.

HALLINTOELIMET

9§ Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräinen kokous. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

10§ Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksen tarkemman ajankohdan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisen asian käsittelemiseksi. Tällöin kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun asianmukainen pyyntö on saapunut hallitukselle.

11§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille sähköpostitse tai postitse tai julkaistava vuosikokouksen määräämässä lehdessä vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallitus voi päättää mahdollisuudesta osallistua yhdistyksen kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

12§ Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Kannatusjäsenellä ja lisäjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenen ollessa juridinen henkilö, sen edustajalla on oltava asianmukainen valtakirja. Lisäksi Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittohallituksen jäsenellä tai sen toimihenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei muualla näissä säännöissä erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitettavassa äänestyksessä ja vaalissa arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä ja pyyntöä kannatetta. Vaali on toimitettava suljetuin lipuin.

13§ Aloiteoikeus yhdistyksen vuosikokoukselle on varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittohallituksella. Aloite on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

14§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta

6. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7. määrätään jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

9. hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

11. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

12. valitaan kaksi (2) tilin- ja toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatarkastajat joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika

13. valitaan yhdistyksen edustaja/t Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen

14. käsitellään kokouskutsussa muut mainitut asiat

HALLITUS

15§ Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään 10 jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi alkaa sen vuosikokouksen päättyessä jossa jäsen on valittu ja päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen vuosikokouksen päättyessä. Vuosittain on erovuorossa puolet jäsenistä, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Muut toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuoleltaan. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen erityisiä tarkoituksia varten työvaliokuntia tai toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön.

16§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

17§ Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti

1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,

2. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi kutsua yhdistyksen kokous koolle sekä huolehtia äänestysten toimeenpanosta,

3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,

4. hyväksyä jäsenet 5§:n mukaisesti,

5. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,

6. ottaa ja erottaa toimihenkilöt sekä sopia työehdot,

7. toimittaa Autismi- ja Aspergerliitto ry:hyn sen pyytämät selvitykset ja tiedot,

8. pitää yhteyttä viranomaisiin sekä autismin kirjon henkilöiden parissa työskenteleviin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin ja säätiöihin.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhdistyksen toimihenkilön tai hallituksen määräämän muun hallituksen jäsenen kanssa.

TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS

19§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Yhdistys toimittaa Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokouksen vaatimat asiakirjan Autismi- ja Aspergerliitto ry:lle huhtikuun loppuun mennessä.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN

20§ sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa vuosikokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

21§ Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Autismi- ja Aspergerliitto ry:n käyttöön.