Pohjois-Suomen Autismikirjo ry:n äänestys- ja vaalijärjestys

1 § Yleistä
Yhdistyksen kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia, yhdistyksen sääntöjä, äänestys- ja
vaalijärjestystä sekä yleistä kokouskäytäntöä.

2 § Kokouksen päätösvaltaisuus ja läsnäolo-oikeus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Kokouspaikalla läsnä olevat jäsenet todetaan läsnäololistojen mukaisesti tai nimenhuudolla
tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen välityksellä
kokouksessa läsnä olevat jäsenet todetaan tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen
välityksellä annetulla ilmoituksella tai nimenhuudolla.
Etäkokouksen ollessa mahdollista, etäyhteyttä hoitaa hallituksen tehtävään valitsema
virkailija. Tarvittaessa myös kokouksen sihteeri, tai puheenjohtaja voi toimia etäyhteyden
hoitajana. Etäyhteyden hoitajaa voidaan myös sovittaessa vaihtaa kokouksen aikana.
Etäyhteyden hoitaja vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen
jakamisessa. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle tai etäyhteyttä
hoitavalle virkailijalle. Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä
tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi (1)
ääni.
Kannatusjäsenellä ja lisäjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta. Jäsenen ollessa juridinen henkilö, sen edustajalla on oltava asianmukainen
valtakirja. Lisäksi Autismiliitto ry:n liittohallituksen jäsenellä tai sen toimihenkilöllä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus.

3 § Päätöksen toteaminen
Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja esityksiä, puheenjohtaja toteaa
pohjaehdotuksen päätökseksi.

4 § Äänestykseen otettavat esitykset asiakysymyksissä
Äänestykseen otetaan – varsinainen esitys sekä – kokouksessa tehdyt ja kannatetut
vastaesitykset. Esitystä, joka menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestykseen.

5 § Äänestys- ja päätöksentekojärjestys kokouksessa asiakysymyksissä
Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei muualla näissä säännöissä
erityisessä tapauksessa toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, mutta suljetuin lipuin toimitettavassa äänestyksessä ja vaalissa arpa.
Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä
pyydetä ja pyyntöä kannateta. Vaali on toimitettava suljetuin lipuin.
Vastaesityksen täytyy saada kannatusta ennen kuin asiasta äänestetään. Äänestystä ei tule, jos
vastaesityksen tehnyt edustaja vetää vastaesityksensä pois. Etäosallistumisen ollessa
mahdollista äänestyksessä käytetään hallituksen määrittelemää teknistä välinettä. Sähköisesti
annettua ääntä ei voi sen jättämisen jälkeen perua.
Yhdistyksen päätökseksi tulee yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sääntöjen muuttamista tai
yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on
kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta, ja siihen
vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö
annetuista äänistä.
Annettuja ääniä laskettaessa ei huomioida äänestyksestä pidättäytyneitä, tyhjiä ja hylättyjä
ääniä.
Etänä osallistuvan jäsenen, joka ei reagoi äänestykseen, katsotaan äänestävän tyhjää.
Etäosallistumisessa annettua ääntä ei huomioida ääntenlaskennassa, jos ilmoitus äänen
käyttämisestä on esimerkiksi teknisistä syistä johtuen epäselvä tai virheellinen.

6 § Etäosallistumisoikeus
Tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen käyttämisestä kokouksessa päättää
yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallitus voi päättää, että
etäosallistuminen on mahdollista sekä ennen kokousta että kokouksen aikana tai
jompanakumpana näistä. Hallitus päättää etäosallistumiseen käytettävästä
tietoliikenneyhteydestä ja muusta teknisestä apuvälineestä. Kokouksen kokouskutsussa on
ilmoitettava mahdollisuudesta etäosallistumiseen ja etäkokouksen toteutustavasta. Hallitus
voi päättää, että etäosallistumisen edellytyksenä on ennakkoilmoittaminen. Tällöin jäsenen on
ilmoitettava etäosallistumisesta hallituksen määräämänä aikana. Ilmoitusvelvollisuudesta ja
sen määräajasta on mainittava kokouksen kokouskutsussa. Jäsenen etäosallistuminen ja
etäosallistumisoikeus todennetaan kokouksessa luotettavalla tavalla.

7 § Asioiden käsittely ja päätöksenteko etäosallistumisessa
Kokouksen aikana etäosallistuminen on järjestettävä siten, että etäosallistujilla on
mahdollisuus seurata asioiden käsittelyä, tehdä esityksiä sekä osallistua asioiden käsittelyyn
ja päätöksentekoon yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja tämän äänestys- ja
vaalijärjestyksen mukaisesti. Hallitus voi päättää, että kokouksessa äänestyksissä ja vaaleissa
käytetään sähköisiä äänestys- ja vaalijärjestelmiä. Hallitus voi päättää, että sähköisiä
äänestys- ja vaalijärjestelmiä käytetään vain etäosallistumisessa. Mikäli kokoukseen voi
osallistua ennen kokousta, muutosesityksiä asiapäätöksiin ja ehdotuksia vaaliasioissa voidaan
toimittaa hallituksen määräämänä aikana ja määräämällä tavalla ennen kokousta. Ehdotuksien
esittäjä vastaa niiden toimittamisesta. Ennen kokousta tehtävä muutosesitys on ilmoitettava
joko ennen kokousta tai kokouksen aikana, viimeistään ennen asiasta tehtävää päätöstä.
Päätökset asiaäänestyksissä ja vaaleissa tehdään kokouksen aikana yhdistyslain, yhdistyksen
sääntöjen ja yleisen kokouskäytännön mukaisesti puheenjohtajan johdolla. Äänestykset
toimitetaan avoimina äänestyksinä, paitsi jos ehdotetaan suljettua lippuäänestystä. Vaalit
toimitetaan vastaavasti kuin suljettuna lippuäänestyksenä siten, että järjestelmä turvaa
riittävän vaalisalaisuuden. Hallitus voi antaa tarkentavia ohjeita etäosallistumisessa
käytettävien tietoliikenneyhteyksien ja muiden teknisten apuvälineiden sekä sähköisten
äänestys- ja vaalijärjestelmien käytöstä.

8 § Teknisen häiriön vaikutukset
Mikäli kokousta avattaessa tai kokouksen aikana esiintyy tekninen häiriö, joka estää
etäosallistujien tai osan heistä osallistumisen kokoukseen tai sen päätöksentekoon, voidaan
kokous puheenjohtajan päätöksellä tilapäisesti keskeyttää korjausten edellyttämäksi ajaksi,
mikäli häiriö on kokouksen teknisistä järjestelyistä johtuva tai se aiheutuu laajasta yleisten
tietoliikenneyhteyksien häiriötä. Jos teknistä häiriötä ei saada korjattua kohtuullisessa ajassa,
puheenjohtaja voi päättää kokouksen jatkamisesta ilman niitä etäosallistujia, jotka häiriön
takia eivät voi kokoukseen osallistua. Mikäli tekninen häiriö vaikuttaa kokouksen
päätöksentekoon erityisen merkittävästi, kokous voi päättää kokouksen keskeyttämisestä ja
siirtämisestä. Mikäli kokoukseen voi etäosallistua kokouksen aikana, kokouksen
kokouskutsussa on mainittava, että mikäli tekninen häiriö estää etäosallistumisen, kokous voi
käsitellä asiat ja tehdä päätökset ilman etäosallistujien osallistumista.

9 § Äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen
Tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa 2/3
enemmistöllä annetuista äänistä. Äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamista koskevasta
asiasta on mainittava kokouskutsussa.